Come learn 3000+ Chinese characters with HanziHero!

Pinyin Chart


-_ -a -ai -an -ang -ao -e -(e)i -(e)n -(e)ng -er -o -ong -(o)u
_- a ai an ang ao e ei en eng er o ou
b- ba bai ban bang bao bei ben beng bo
bi- bi bian biao bie bin bing
bu- bu
c- ci ca cai can cang cao ce cen ceng cong cou
ch- chi cha chai chan chang chao che chen cheng chong chou
chu- chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo
cu- cu cuan cui cun cuo
d- da dai dan dang dao de dei den deng dong dou
di- di dia dian diao die ding diu
du- du duan dui dun duo
f- fa fan fang fei fen feng fo fou
fu- fu
g- ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou
gu- gu gua guai guan guang gui gun guo
h- ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou
hu- hu hua huai huan huang hui hun huo
ji- ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu
ju- ju juan jue jun
k- ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou
ku- ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
l- la lai lan lang lao le lei leng lo long lou
li- li lia lian liang liao lie lin ling liu
lu- lu luan lun luo
lü- lüe
m- ma mai man mang mao me mei men meng mo mou
mi- mi mian miao mie min ming miu
mu- mu
n- na nai nan nang nao ne nei nen neng nong nou
ni- ni nian niang niao nie nin ning niu
nu- nu nuan nuo
nü- nüe
p- pa pai pan pang pao pei pen peng po pou
pi- pi pian piao pie pin ping
pu- pu
qi- qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu
qu- qu quan que qun
r- ri ran rang rao re ren reng rong rou
ru- ru rua ruan rui run ruo
s- si sa sai san sang sao se sen seng song sou
sh- shi sha shai shan shang shao she shei shen sheng shou
shu- shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo
su- su suan sui sun suo
t- ta tai tan tang tao te tei teng tong tou
ti- ti tian tiao tie ting
tu- tu tuan tui tun tuo
w- wu wa wai wan wang wei wen weng wo
xi- xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu
xu- xu xuan xue xun
y- yi ya yai yan yang yao ye yin ying yo yong you
yu- yu yuan yue yun
z- zi za zai zan zang zao ze zei zen zeng zong zou
zh- zhi zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhong zhou
zhu- zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo
zu- zu zuan zui zun zuo